fbpx
logo septembermarkt

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Stichting Harmelen Ontmoet

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle evenementen die worden georganiseerd door en samenwerkingen die worden aangegaan met Stichting Harmelen Ontmoet.
 2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van een deelnemer of derden worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2 – Stichting Harmelen Ontmoet

Stichting Harmelen Ontmoet heeft ten doel het organiseren van evenementen voor de inwoners van en/of bepaalde doelgroepen in Harmelen en voorts al hetgeen in het ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting zal haar doel onder meer bereiken door:

 • Het aangaan van samenwerkingen met (culturele) organisaties, particulieren en/of bedrijven;
 • Het aantrekken van vrijwilligers;
 • Het inhuren van derden.

Stichting Harmelen Ontmoet is gevestigd in Harmelen aan de Kloosterweg 2 (3481 XC) en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Nederland onder nummer 90367901.

Artikel 3 – Definities

 1. “Stichting”, “wij” en “ons” verwijzen naar de Stichting Harmelen Ontmoet of een van de evenementen die worden georganiseerd door de stichting.
 2. “Deelnemer”, “jij” en “jouw” verwijzen naar de particulier, het bedrijf en/of de organisatie die deelnemen aan een evenement van en/of een samenwerking zijn aangegaan met de stichting.

Artikel 4 – Gebruiksvoorwaarden

 1. Door deel te nemen aan een evenement van en/of een samenwerking aan te met de stichting, stem je in met deze voorwaarden. Afwijking van deze voorwaarden is enkel mogelijk indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen de betrokken partijen is overeengekomen.
 2. Een deelnemer is ieder moment verantwoordelijk voor het verstrekken van de benodigde informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van de gemaakte afspraken en staat in voor de juistheid van de verstrekte informatie.
 3. Indien informatie niet tijdig aan de stichting wordt verstrekt, heeft de stichting het recht de uitvoering van de samenwerking op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten in rekening te brengen bij de deelnemer.
 4. Een samenwerking leidt nimmer tot een resultaatsverbintenis. Er is altijd sprake van een inspanningsverbintenis.

Artikel 5 – Evenement

 1. De inschrijving voor een evenement loopt via het daarvoor bestemde formulier op de website van de stichting of door schriftelijk een formulier in te vullen die de stichting daarvoor beschikbaar heeft gesteld.
 2. Een inschrijving is pas definitief nadat je een bevestiging hebt ontvangen van de stichting én de eventuele betaling voor het evenement is verricht.
 3. De stichting heeft het recht om zich bij het organiseren van een evenement te laten ondersteunen door een derde dan wel de werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Het staat de stichting vrij om een definitieve inschrijving voor een evenement op elk gewenst moment te annuleren. Hiervoor is geen opgave van reden nodig. Als de stichting de deelname annuleert, heeft de stichting aan haar zijde geen andere verplichtingen, van welke aard dan ook, met betrekking tot schadevergoeding en kosten dan de onmiddellijke verplichting om de helft van de reeds betaalde bedragen terug te betalen.
 5. Wanneer jij jouw inschrijving annuleert dan zal de stichting de gemaakte kosten en de schade bij jou in rekening brengen welk bedrag is vastgesteld op minimaal de helft van het door jou betaalde bedrag.
  Het is niet toegestaan om een inschrijving zonder voorafgaande schriftelijke instemming van de stichting over te dragen aan een ander.

Artikel 6 – Betaling

 1. Aan het deelnemen aan een evenement kunnen kosten verbonden zitten. Dit staat aangegeven bij het evenement. Betaling van een factuur moet binnen 14 dagen na de factuurdatum geschieden, tenzij schriftelijk anders aangegeven door de stichting.
 2. Wanneer de factuur niet binnen 14 dagen is betaald, ben jij van rechtswege in verzuim en is de wettelijke (handels)rente verschuldigd over het totale declaratiebedrag. Jij draagt de kosten die moeten worden gemaakt om de betaling alsnog te verkrijgen welke worden vastgesteld aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Eventuele schade zal worden verhaald op jou.
 3. Vanaf het moment jij in verzuim bent, is stichting gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten, te staken dan wel niet na te komen. Jouw verplichting om de volledige betaling te verrichten blijft bestaan ondanks de handelingen van de stichting.

Artikel 7 – Markt

 1. Enkel de goederen die op het inschrijfformulier zijn opgegeven mogen worden verkocht. De stichting behoudt zich het recht voor om de verkoop van andere goederen te weigeren.
 2. Jij bent verantwoordelijk voor jouw standplaats en/of kraam. Het gebruik maken van meer ruimte rondom jouw standplaats en/of kraam is niet toegestaan. Indien nodig zal de stichting de extra ingenomen ruimte vrijmaken.
 3. Indien zaken van de stichting worden gebruikt dienen deze na afloop in dezelfde staat teruggegeven te worden. Jij dient zelf zorg te dragen voor de afvoer van afval.
 4. De stichting maakt tijdig kenbaar wanneer je kan op- en afbouwen. Eventuele voertuigen dienen geplaatst te worden op de door de stichting aangegeven plek. Zonder toestemming van de stichting is het niet toegestaan om voor de opgegeven tijd aanwezig te zijn dan wel de markt eerder te verlaten.
 5. Iedere deelnemer is verplicht om geen hinder of overlast te veroorzaken voor andere deelnemers en bezoekers tijdens het evenement bij gebreke waarvan de stichting je op ieder moment van het evenement mag (laten) verwijderen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. De stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, anders dan ten gevolge van opzet of grove schuld, door jou als deelnemer zijnde te bewijzen.
 2. De stichting is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden, behoudens opzet of grove schuld van de stichting.
 3. In geval van aansprakelijkheid is de stichting nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het betaalde bedrag of een evenredig deel daarvan.
 4. Indien de stichting voor de betreffende schade verzekerd is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar zal worden uitgekeerd krachtens de polissen minus het eigen risico.
  De stichting is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, evenals voor schade die is geleden door te laat of niet opkomen dagen van door de stichting ingeschakelde vrijwilligers van de stichting of derden.
 5. Indien jij een deelnemer bent van een evenement vrijwaart je de stichting voor alle schade die is ontstaan aan derden of zaken van derden door of in verband met de door de stichting georganiseerde evenementen.
 6. Schadeclaims dienen binnen een 7 dagen nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk per aangetekende brief aan de stichting kenbaar gemaakt te worden, onder opgave van de hoogte van de schade, op straffe van verval van recht.

Artikel 9 – Overmacht

 1. De stichting is niet aansprakelijk voor het wijzigen of (gedeeltelijk) annuleren van een evenement indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die het verhinderen om het evenement te laten doorgaan en die niet aan de stichting zijn toe te rekenen.
 2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de stichting opgeschort. Indien de periode langer dan 30 dagen duur is de stichting bevoegd om de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien de stichting bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en ben je gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 10 – Intellectueel eigendom

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt de stichting alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.
 2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de stichting worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
 3. Jij bent verplicht tot geheimhouding van de door de stichting beschikbaar gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan de bedrijfsgegevens.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

 1. Deze voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht.
 2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 3. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank in Nederland.

Bedankt voor het lezen van onze algemene voorwaarden. Als je vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op via e-mail.